???????@Mail.ru
 

Regulamin

Regulamin

Terms Section 1

Niniejszy Regulamin (wraz z dokumentami, o których w nim mowa) określa warunki i zasady, na których będziemy dostarczali do Państwa produkty wyszczególnione na naszej stronie internetowej www.Liferia.pl poprzez jedną z naszych usług. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i zasadami przed złożeniem zamówienia na jakiekolwiek Produkty z naszej strony lub przed subskrybowaniem jednej z naszych Usług. Użytkownik powinien przyjąć do wiadomości, że składając zamówienie na którykolwiek z naszych Produktów lub subskrybując jedną z naszych Usług, akceptuje postanowienia Regulaminu. Użytkownik powinien wydrukować Regulamin i zachować jego egzemplarz na własny użytek. Prosimy o zaznaczenie pola w karcie zakupowej, potwierdzającej akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji postanowień Regulaminu Użytkownik nie będzie miał możliwości zamówienia jakichkolwiek Produktów z naszej strony.

Terms Section 2

SPIS TREŚCI

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Świadczenie usług elektronicznych

IV. Warunki zawierania umów sprzedaży

V. Płatności

VI. Subskrypcje

VII. Promocje rabatowe – Vouchery

VIII. Dostępność i dostawa

IX. Ryzyko i tytuł prawny

X. Prawo odstąpienia od umowy

XI. Niezgodność Produktów z umową, postępowanie reklamacyjne

XII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

XIII. Pisemna komunikacja

XIV. Zawiadomienia

XV. Przeniesienie praw i obowiązków

XVI. Prawa własności intelektualnej

XVII. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej dla hiperlinków

XVIII. Ochrona danych

XIX. Siła wyższa

XX. Postanowienia końcowe

Terms Section 3

I. Definicje

1. Liferia - Liferia sp. z o.o. z siedzibą w WROCŁAWIE przy ul. AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 190/6, WROCŁAW, 53-203, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000658500, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, REGON: 366347823, NIP: 8943093433, numer telefon 22 122 8 225 (pon.-pt., godz. 9-17, opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). Email: info@Liferia.pl świadcząca usługi w Serwisie www.Liferia.pl

2. Serwis – portal internetowy Liferia dostępny pod adresem www.Liferia.pl

3. Użytkownik – korzystająca z Serwisu pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba małoletnia lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, chcąca za pośrednictwem Serwisu testować Produkty

4. Produkty – oferowane przez Liferia w Serwisie produkty kosmetyczne pełnowymiarowe i miniatrurowe, które Użytkownik może nabyć w formie Pudełek Niespodzianek zawierających zestawy kosmetyków i produktów kosmetycznych lub pojedynczo z puli produktów oferowanych przez Liferia do jednostkowej sprzedaży

5. Formularz Rejestracyjny – formularz udostępniany przez Liferia w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie

6. Formularz Zamówienia – formularz udostępniany przez Liferia w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia w Serwisie

7. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomości e-mail, którą Liferia wysyła do Użytkownika po złożeniu przez niego zamówienia w Serwisie, na adres e-mail użytkownika, podany przez niego w trakcie składania Zamówienia

8. Subskrypcja – usługa polegająca na dostarczaniu przez Liferia Użytkownikowi 1 Pudełka Niespodzianki miesięcznie, przez okres trwania subskrypcji, w celu testowania kosmetyków i wyrażania na ich temat opinii

9. Promocje rabatowe – akcje promocyjne organizowane przez Liferia w celu zachęcenia Użytkowników do korzystania z Serwisu, w ramach których Użytkownikom mogą być przyznawane Vouchery na zakup Produktów bezpłatne i za odpłatnością

10. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych Użytkownikowi, posiadający unikalny Login i Hasło.

11. Usługi – usługi objęte niniejszym Regulaminem polegające na dostarczeniu Użytkownikom przez Liferia Produktów wystawionych w Serwisie, w tym świadczone drogą elektroniczną (Usługi Elektroniczne) polegające na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, prowadzeniu Konta Użytkownika i udostępniania Formularza Rejestracyjnego i Zamówienia

12. Obsługiwany Kraj –Rzeczpospolita Polska jest krajem obsługiwanym przez Serwis Liferia. Liferia nie świadczy Usług oraz nie przyjmuje zamówień od osób znajdujących się w innych krajach i nie dostarcza Produktów poza granice Obsługiwanego Kraju.

13. Konsument – Użytkownik korzystający z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Terms Section 4

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Serwisu.

 

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

3. Składając zamówienie w Serwisie, Użytkownik zapewnia, że:

a. posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów,

b. ukończył 18 lat,

c. jeżeli nie posiada 18 lat lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego,

d. zamieszkuje w Obsługiwanym Kraju,

e. zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

 

4. Liferia świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:

a. prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie;

b. udostępnianie Formularza Zamówienia;

c. Newsletter.

 

5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Liferia:

a. komputer z dostępem do Internetu;

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

d. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

6. Liferia w Serwisie wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Użytkownika w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu na Konto Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Hasła.

7. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Serwisu prawdziwych danych dotyczących Użytkownika.

8. Użytkownik przy korzystaniu z Serwisu ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa i dobrych obyczajów, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Liferia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

Terms Section 5

III. Świadczenie usług elektronicznych

1. W ramach Serwisu Liferia świadczy Usługi Elektroniczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Liferia Usług Elektronicznych jest bezpłatne.

3. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zostają zawarte w chwili dokonania przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie.

4. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zostają zawarte na czas nieoznaczony.

5. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika, w Formularzu Rejestracyjnym, następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z Usługi na adres mailowy: info@Liferia.pl

7. Liferia może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w wypadku, gdy Użytkownik narusza niniejszy Regulamin. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do niezwłocznego zaprzestania lub usunięcia naruszeń. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku ze skutkiem natychmiastowym.

8. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

Terms Section 6

IV. Warunki zawierania umów sprzedaży

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Dostawa Produktu jest bezpłatna.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.

4. Liferia zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w każdym momencie. Zmiana ceny nie obejmuje Produktów zamówionych przez Użytkowników Serwisu, za które Użytkownik zapłacił cenę bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W sytuacji, gdy Użytkownik nie dokonał zapłaty za zamówione Produkty bezpośrednio po złożeniu zamówienia, zamówienie wygasa i Użytkownik, w celu zakupu Produktu musi złożyć zamówienie ponownie. W razie zmiany cen Produktu Użytkownika, przy składaniu nowego zamówienia, obowiązują nowe ceny Produktu.

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na stronę internetową Serwisu, dokonać wyboru Produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty i informacje, Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, e-mail, Produkt, miejsce dostawy Produktu.

7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia Zamówienia – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu.

8. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w Formularzu Zamówienia pola „ ZAMÓW I ZAPŁAĆ”.

9. Po złożeniu Zamówienia Liferia potwierdza jego otrzymanie, przez przesłanie Użytkownikowi Potwierdzenia Zamówienia. Otrzymanie Potwierdzenia Zamówienia oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji, z wyłączeniem wyjątkowych przypadków, w których ich realizacja nie będzie możliwa. Zespół Liferia niezwłocznie poinformuje o tym klienta drogą mailową, oferując zwrot pieniędzy lub zamianę produktu.

10. W Potwierdzeniu Zamówienia Liferia informuje Użytkownika o:

a. głównych cechach Produktu,

b. sposobie porozumiewania się Liferia z Konsumentem,

c. danych identyfikujących Liferia,

d. adresie Liferia, adresie poczty elektronicznej, numerze telefonu pod którymi Konsument może kontaktować się ze Liferia i składać reklamacje,

e. cenie Produktu wraz z podatkiem,

f. sposobie zapłaty,

g. sposobie i terminie dostarczenia Produktu przez Liferia,

h. procedurze rozpatrywania reklamacji,

i. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzorze formularza odstąpienia od umowy,

j. kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument,

k. braku prawa odstąpienia od umowy,

l. obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad,

m. istnieniu i treści gwarancji,

n. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

11. Dla sprawniejszej komunikacji z Użytkownikiem i łatwego dostępu do Informacji, o których mowa w punkcie 10. h, i, j, k, l, n, powyżej, będą one przekazane Użytkownikowi poprzez zamieszczenie w Potwierdzeniu Zamówienia linków do adresów URL, pod którymi informacje te są udostępnione w Serwisie

12. Poprzez wysłanie Potwierdzenia Zamówienia Liferia potwierdza otrzymanie zamówienia i przyjęcie go do realizacji.

Terms Section 7

V. Płatności

1. Płatność z tytułu nabycia Produktu w drodze subskrypcji może być zrealizowana wyłącznie przy pomocy karty płatniczej.

2. Płatność z tytułu nabycia Produktu bez subskrypcji może być zrealizowana, według wyboru Użytkownika, za pośrednictwem karty płatniczej, przelewem bankowym lub za pobraniem.

3. Liferia akceptuje płatności kartami Visa i Mastercard.

4. Rozliczenia transakcji dokonanej e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

5. Karta płatnicza, konto bankowe lub konto Przelewy24 Użytkownika zostanie obciążone po złożeniu przez Niego Zamówienia i wypełnieniu formularza zapłaty, który następnie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika.

Terms Section 8

VI. Subskrypcja

1. Korzystając z Subskrypcji Produktów użytkownik obowiązany jest, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, dokonać opłaty za pierwszy miesiąc Subskrypcji, a następnie ponosić opłaty miesięczne aż do momentu rezygnacji z Subskrypcji.

2. Liferia ma prawo pobierać opłaty miesięczne do momentu doręczenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z Subskrypcji lub do momentu zmiany przez Użytkownika sposobu płatności za Subskrypcje Produktów.

3. Ilość wysyłek Produktu i cena Produktu jest ściśle zależna od pakietu, który Użytkownik wybierze w ramach Subskrypcji.

4. Oświadczenie o rezygnacji ze Subskrypcji lub o zmianie sposobu płatności uważa się za doręczone Liferia drogą elektroniczną lub listem poleconym z chwilą jego odebrania przez Liferia.

5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Subskrypcji Produktów w każdym czasie.

6. Z tytułu rezygnacji Liferia nie pobiera żadnych opłat.

7. Po rezygnacji z Subskrypcji Użytkownik może dokonać ponownej Subskrypcji, przy czym w takim wypadku Liferia zastrzega sobie prawo odmowy dokonania ponownej Subskrypcji dla danego Użytkownika.

8. Aby zrezygnować z subskrypcji, należy zaznaczyć odpowiednie pole logując się do Konta Użytkownika w Serwisie.

Terms Section 9

VII. Promocje rabatowe - Vouchery

1. W celu zachęcenia Użytkownika do skorzystania z Serwisu, Liferia może zaoferować jednorazowe Promocje rabatowe i przyznać Użytkownikom Vouchery.

2. Postanowienia opisane w pkt. VII wiążą Liferia oraz Użytkownika posiadającego Voucher od momentu, realizacji Vouchera dokonanej przez Użytkownika, który wystąpił o aktywowanie Usługi Promocji rabatowej.

3. Voucher może zostać wykorzystany przez jego Użytkownika, któremu przyznano Voucher, tylko jeden raz i nie może być kopiowany, powielany, dystrybuowany lub publikowany, czy to w sposób bezpośredni czy to pośredni, w jakiejkolwiek formie ani przechowywany w systemie odzyskiwania danych bez uprzedniej pisemnej zgody Liferia.

4. Liferia zastrzega sobie prawo do wycofania lub anulowania każdego Vouchera (poza opłaconymi) w każdym momencie bez konieczności podawania przyczyny.

5. Vouchery można zrealizować jedynie poprzez Serwis www.Liferia.pl z wyłączeniem wszelkich innych stron internetowych.

6. W celu skorzystania z Vouchera Użytkownik będzie musiał wpisać jego unikalny kod podczas rejestracji on-line, a wykorzystanie takiego kodu będzie uważane za wyrażenie przez Użytkownika zgody na obowiązywanie warunków Regulaminu oraz wszelkich warunków szczególnych związanych z Voucherem.

Terms Section 10

VIII. Dostępność i dostawa

1. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane w terminie dostawy określonym w Potwierdzeniu Zamówienia, a w razie braku określenia takiego terminu – w ciągu 30 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. XIX poniżej (siła wyższa).

2. Dostawa Produktu realizowana jest przez firmę kurierską wskazaną przez Liferia.

Terms Section 11

IX. Ryzyko i tytuł prawny

1. Prawo własności Produktów przechodzi na Użytkownika dopiero po otrzymaniu przez Liferia pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych z tytułu zakupu Produktów.

2. Użytkownik obowiązany jest zbadać przesyłkę. W razie stwierdzenia uszkodzenia Produktu lub braków ilościowych Produktów, Użytkownik obowiązany jest sporządzić, w obecności przewoźnika protokół szkody, w którym należy podać rodzaj uszkodzenia Produktu lub braków Produktów oraz datę i godzinę doręczenia. Następnie podpisany protokół wraz ze zdjęciem uszkodzonego Produktu należy przesłać do Serwisu na adres info@Liferia.pl. Liferia, po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej skan protokołu sporządzonego przez Użytkownika oraz zdjęcie uszkodzonego Produktu, może zażądać dodatkowo przesłania mu oryginału protokołu i/lub odesłania uszkodzonego Produktu. 3. W przypadku Klienta będącego Konsumentem niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania mu Produktu.

Terms Section 13

X. Prawo odstąpienia od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Użytkownika poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Liferia sp. z o.o., 53-203 WROCŁAWIE, ul. AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 190/6, lub adres poczty elektronicznej info@Liferia.pl

3.W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z poniższego wzoru odstąpienia od umowy:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Liferia sp. z o.o.

53-203 WROCŁAWIE, ul. AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 190/6

 

 

Ja .......................... .niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........................................., numer zamówienia:.

Data zawarcia umowy to ....................., data odbioru ..................... .

 

Imię i nazwisko .....................................

Adres .....................................

Data ......................

 

4. Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu lub usługi.

5. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

6. Liferia ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę). Jeśli płatność była dokonywana z wykorzystaniem Vouchera, Użytkownik otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej.

7. Liferia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Liferia nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Liferia lub przekazać go osobie upoważnionej przez Liferia do odbioru, chyba że Liferia zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt winien zostać zwrócony w niezmienionym stanie, oryginalnie zapakowany, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi

10. Produkt/produkty należy zwrócić na adres:

Liferia sp. z o.o.

53-203 WROCŁAWIE, ul. AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 190/6

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

a) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniony przez sprzedawcę Liferia nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c) Liferia nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Liferia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika;

b) w której cena Produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Liferia nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Terms Section 14

XI. Niezgodność Produktów z umową, postępowanie reklamacyjne

1. Liferia odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego.

2. Z uwagi na okoliczność, że przedmiotem sprzedaży są Produkty, które stanowią „niespodziankę” dla Użytkownika, za niezgodne z umową uznaje się wyłącznie: Produkty niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz brak jednego z Produktów. Nie stanowią podstaw Reklamacji różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktów, a ich odwzorowaniem na ekranie monitora Użytkownika, jeżeli te różnice wynikają jedynie z ustawień lub parametrów monitora Użytkownika.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt posiada wady. W takim przypadku Użytkownik powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta firmy Liferia pod adresem mailowym info@Liferia.pl w celu złożenia Reklamacji.

4. Zgłoszenie reklamacyjne wysłane na adres mailowy info@Liferia.pl powinno zawierać:

a. Imię i nazwisko Użytkownika

b. Dane kontaktowe Użytkownika

c. Datę nabycia Produktu

d. Nazwę Produktu

e. Dokładne wymienienie wad Produktu

f. Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono wady Produktu

g. Żądania reklamującego

h. Numer konta bankowego

5. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

6. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Liferia uzna odstąpienie Użytkownika od umowy, obniży cenę produktu, wymieni towar na nowy lub uzupełni jego braki ilościowe, w zależności od żądania Użytkownika zgłoszonego w reklamacji.

7.W przypadku gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki, o których mowa w zdaniu poprzednim są niemożliwe lub zbyt utrudnione, lub wiążą się z nadmiernymi kosztami dla Liferia, Liferia poinformuje o powyższym Użytkownika i po odesłaniu przez Użytkownika zareklamowanych Produktów na Liferia sp. z o.o., 53-203 WROCŁAWIE, ul. AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 190/6 z dopiskiem „reklamacja” wraz z kopią Potwierdzenia Wysyłki, zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Produktów.

8. Liferia odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Użytkownikowi.

9. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową, jeżeli przed upływem jednego roku od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Liferia w sposób wskazany w punkcie 3 i 4.

10. Liferia zastrzega sobie ograniczenie odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń Użytkownika wynikających z zawartej z Użytkownikiem Umowy, do wysokości ceny Produktów, z zastrzeżeniem pkt. 11.

11. Produkty są przeznaczone wyłącznie do stosowania zewnętrznego, zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniu, u osób dorosłych, niemających uczulenia na żaden ze składników Produktu. Z uwagi na skład chemiczny Produktów niektóre z nich mogą powodować zmiany lub przebarwienia na odzieży i innych przedmiotach. Jakość oraz właściwości wszystkich Produktów gwarantowana jest przez Producentów tych Produktów. Liferia otrzymuje zapewnienie od Producentów, iż dystrybuowane przez nich produkty są zgłoszone do wymaganych prawem rejestrów, posiadają wszelkie wymagane prawem atesty, pozwolenia, spełniają stosowne normy itp. Z uwagi na powyższe Liferia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w tym zakresie oraz szkody wynikające z użycia Produktu oraz braku jego właściwości, o których zapewniał producent.

Terms Section 15

XII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Chcąc dochodzić roszczeń wobec Liferia Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji. W tym celu Użytkownik powinien zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

2. Potrzebne informacje Użytkownik uzyska droga elektroniczną pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Terms Section 16

XIII. Pisemna komunikacja

1. Korzystając z Serwisu www.Liferia.pl, Użytkownik wyraża zgodę na to, że komunikacja z Liferia będzie odbywała się główne za pomocą środków elektronicznych.

2. Liferia będzie kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub będzie przekazywać informacje, umieszczając je na stronie internetowej www.Liferia.pl.

3. Dla celów Umowy Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje taką formę komunikacji.

4. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wyłącznie elektronicznych potwierdzeń zakupu, w tym faktur VAT.

Terms Section 17

XIV. Zawiadomienia

1. Wszelką korespondencję do Liferia należy kierować na adres info@Liferia.pl.

2. Liferia może kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail lub na adres pocztowy wskazany podczas składania zamówienia lub w inny sposób wskazany w pkt. XIII powyżej.

3. Informacje adresowane do Użytkownika będą uważane za należycie doręczone:

a. niezwłocznie po ich umieszczeniu na stronie internetowej www.Liferia.pl,

b. z upływem 24 godzin od nadania wiadomości e-mail do Użytkownika,

c. w dacie doręczenia listem poleconym względnie w dniu upływu terminu drugiego awizo tej przesyłki.

4. Celem wykazania doręczenia informacji wystarczy wykazać:

a. w przypadku pisma, że zostało ono należycie zaadresowane, ostemplowane i nadane na poczcie,

b. w przypadku wiadomości e-maila, że taki e-mail został wysłany na adres e-mail adresata, wskazany w złożonym zamówieniu.

Terms Section 18

XV. Przeniesienie praw i obowiązków

1. Wszelkie umowy zawarte w ramach Serwisu pomiędzy Liferia i Użytkownikiem są wiążące dla obu Stron oraz dla następców i cesjonariuszy Liferia.

2. Użytkownik nie ma prawa przenosić, cedować, obciążać lub w inny sposób dysponować umową zawartą z Liferia ani żadnym z praw lub obowiązków Użytkownika wynikających z takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Liferia.

3. Liferia ma prawo przenosić, cedować, obciążać, zlecać podwykonanie usług lub w inny sposób dysponować umową zawartą z Użytkownikiem lub jakimkolwiek z praw lub obowiązków z niej wynikających w każdym momencie w czasie trwania umowy.

Terms Section 19

XVI. Prawa własności intelektualnej

1. Liferia jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do Serwisu www.Liferia.pl, niezależnie od tego, czy zostały one zarejestrowane czy też nie, oraz do materiałów publikowanych na tej stronie. Dzieła te chronione są prawem autorskim i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone dla Liferia.

2. Użytkownik ma prawo wydrukować jeden egzemplarz oraz pobrać fragmenty strony www.Liferia.pl na własny użytek.

3. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z żadnej części materiałów chronionych prawem autorskim na cele komercyjne bez uprzedniego uzyskania licencji od Liferia i/lub właściwych licencjodawców.

4. W przypadku umieszczania komentarzy na temat Produktów lub Usług na jakiejkolwiek stronie internetowej, blogu lub platformie towarzyskiej („Komentarz”) Użytkownik musi zapewnić, że taki Komentarz odzwierciedla uczciwą opinię Użytkownika. Subskrybując Produkty Użytkownik nieodwołalnie upoważnia Liferia do cytowania Komentarzy Użytkownika umieszczonych na stronie www.Liferia.pl w jakiejkolwiek reklamie lub kontach na platformach społecznościowych, które Liferia może stworzyć lub do których ma dostęp.

Terms Section 20

XVII. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej dla hiperlinków

1. W Serwisie www.Liferia.pl możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.

2. Liferia nie ma żadnego wpływu na treści obcych stron internetowych i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

3. W przypadku otrzymania przez Liferia potwierdzonej informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach zawartych na stronach, do których można będzie uzyskać dostęp za pośrednictwem danego hiperlinku, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty ze strony www.Liferia.pl.

Terms Section 21

XVIII. Ochrona danych

1. W trakcie rejestracji na Liferia.pl Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie danych personalnych, które będą wykorzystywane przez Liferia do realizacji umów zawieranych za pośrednictwem strony www.Liferia.pl.

2. Wszystkie dane personalne są przez Liferia traktowane poufnie i zgodnie z właściwymi ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Dla zabezpieczenia tych danych w internetowym obrocie płatniczym Liferia chroni je korzystając z najnowocześniejszych technik szyfrowania, jak np. SecureSocketLayer (SSL). SSL jest uznanym protokołem standardowym, który gwarantuje pewną wymianę danych. Wszystkie dane klientów wykorzystywane w zamówieniach są przekazywane do Liferia w formie zaszyfrowanej.

4. Oświadczenie Liferia o ochronie danych można pobrać z Serwisu w zakładce: Polityka Prywatności.

Terms Section 22

XIX. Siła wyższa

 

1. Liferia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania, w tym opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, w przypadku, gdy fakt ten będzie wynikiem siły wyższej lub okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Liferia („Siła Wyższa”).

2. Siła Wyższa obejmuje wszelkie działania, zaniechania, zdarzenia, zaniedbania lub wypadki znajdujące się poza kontrolą Liferia, a w szczególności:

a. strajki i inne akcje protestacyjne;

b. niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojnę (czy to wypowiedzianą czy też nie) lub groźbę lub przygotowania do wojny;

c. pożar, wybuch, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, epidemię lub inne katastrofy naturalne;

d. brak możliwości korzystania z kolei, żeglugi, statków powietrznych, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego

e. brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

3. Wykonywanie przez Liferia obowiązków na podstawie Umowy uważa się za zawieszone na okres trwania Siły Wyższej, a czas realizacji danych czynności zostaje przedłużony o czas trwania Siły Wyższej. O ile będzie to możliwe, Liferia dołoży starań celem znalezienia rozwiązania, dzięki któremu obowiązki Liferia wynikające z Umowy będą mogły być wykonywane pomimo zaistnienia Siły Wyższej.

Terms Section 23

XX. Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Aktualny Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem: www.Liferia.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

5. Wcześniejsze wersje Regulaminu są dostępne w na stronie Serwisu, w zakładce Regulamin

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 4 oraz przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail.

7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

8. Liferia ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Serwisu. O zmianie Regulaminu Serwis zawiadomi aktualnych Użytkowników poprzez przesyłanie im odpowiedniej informacji na adres e-mail Użytkownika. Gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Serwis przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu wiąże się z koniecznością wyrejestrowania Użytkownika z Serwisu. Nie powiadomienie Serwisu przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważane jest za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

9. Do transakcji dokonanych przed wejściem w życie nowego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w jego brzmieniu sprzed zmiany.

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy polskiego prawa.

11. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Liferia będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Terms Section 24