???????@Mail.ru
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Przy korzystaniu z serwisu liferia.pl obowiązują następujące zasady Polityki Prywatności:

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i witryn oferowanych przez spółkę Liferia Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) albo jej podmioty zależne lub stowarzyszone. Spółka szanuje strefę prywatną wszelkich osób korzystających z Internetu (dalej „Użytkownicy”) i stawia sobie jako naczelną zasadę ochronę przekazanych jej danych osobowych tych osób. Tym samym Spółka zobowiązuje się przechowywać i przetwarzać przedmiotowe dane z największą starannością i odpowiedzialnością.

Każdy Użytkownik, który przekazał Spółce swoje dane osobowe, ma prawo do informacji na temat przekazanych danych, prawo wglądu do tych danych, prawo do ich korekty, zablokowania i usunięcia tych danych z bazy danych Spółki. Przed zrealizowaniem w/w żądań Użytkownik zostanie poproszony o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione, usunięte lub zablokowane. Spółka może odmówić realizacji żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających nadmiernych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nadmiernego nakładu pracy. W przypadku żądania wglądu, korekty, zablokowania lub też usunięcia danych, jak i w razie wszelkich pytań, sugestii lub życzeń, prosimy o kontakt na adres: info@liferia.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Aleje Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa. Spółka zastrzega, iż w przypadku blokady lub usunięcia danych przez Użytkownika, nie będzie ona w stanie realizować swoich zadań wynikających z umowy zawartej z tym Użytkownikiem.

Spółka gromadzi, zapisuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie według obowiązujących przepisów prawnych. Wykorzystuje je, o ile jest to niezbędne i konieczne do korzystania ze strony www.liferia.pl, subskrybowania serwisu tej strony, umieszczania materiałów lub składania wniosku o świadczenie dalszych usług. W przypadku podjęcia przez Użytkownika kontaktu ze Spółką za pośrednictwem strony www.liferia.pl, Spółka ma prawo przechowywania ewidencji takiej korespondencji. Spółka ma także prawo poprosić Użytkownika o wypełnienie ankiet używanych przez Spółkę dla celów badawczych, z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie ma obowiązku odpowiadania na takie zapytanie.

Informacje, odnośnie do których Użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie, Spółka może przekazywać podmiotom zależnym, podmiotom dominującym, podmiotom stowarzyszonym lub innym zaufanym podmiotom, w celu przetwarzania ich w imieniu Spółki. Przedmiotowe dane osobowe mogą być także przekazywane przez Spółkę jako składnik aktywów w związku z propozycją fuzji Spółki, faktyczną fuzją lub sprzedażą (w tym transferów dokonywanych w ramach upadłości lub postępowania upadłościowego) obejmującą całą bądź część Spółki lub w ramach reorganizacji, sprzedaży udziałów lub innych zmian w kontroli organizacji. W takiej sytuacji nabywca będzie przestrzegał postanowień niniejszej Polityki prywatności.

Anonimowe profile Użytkowników mogą być wykorzystane do wewnętrznych celów badania rynku i do poprawy oferty Spółki. Za dane osobowe uważa się wszelkie dane, które Użytkownik korzystający z internetowej platformy liferia.pl oddaje do dyspozycji i dzięki którym można ustalić Jego tożsamość (nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego). Przesyłane dane osobowe są zaszyfrowane za pomocą Secure Socket Layer (SSL), uznanym protokołem standardowym, który gwarantuje pewną wymianę danych. Za pomocą środków technicznych i organizacyjnych Spółka zabezpieczy platformę liferia.pl oraz pozostałe wspierające systemy przed utratą, modyfikacją lub zniszczeniem przekazanych danych, a także rozpowszechnianiem ich przez osoby nieupoważnione.

Użytkownik przyzwala na przekazywanie jego danych osobom trzecim, o ile jest to niezbędne i pożądane, w celu realizacji umownych stosunków między liferia.pl a użytkownikiem lub też w przypadku konieczności indywidualnego przygotowania i/lub ulepszenia ofert.  Możemy także korzystać z Państwa danych lub pozwolić wybranym osobom trzecim na korzystanie z Państwa danych celem przekazywania Państwu informacji o towarach i usługach, które mogą Państwa zainteresować i my lub takie osoby trzecie możemy się z Państwem kontaktować w tej sprawie.  Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy wykorzystywali Państwa dane w ten sposób lub przekazywali je osobom trzecim dla celów marketingowych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej kratki, znajdującej się na formularzu, poprzez który uzyskujemy Państwa dane (formularz zamówienia lub rejestracji).

Na stronie www.liferia.pl przy użyciu technologii Google Analytics (www.google.com) są gromadzone i zapisywane dane do celów optymalizacyjnych. Dane te zbiera się poprzez wykorzystanie nazwy profilu Użytkownika. W tym celu Spółka może skonfigurować ustawienia cookies. Zdobyte w ten sposób dane mogą być również wykorzystane przez Spółkę do prezentacji klientom Spółki ulepszonej i zindywidualizowanej oferty, ale nie będą przekazywane osobom trzecim. Użytkownicy liferia.pl mogą zablokować instalację cookies. W takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcjonalności oferowanych na stronie www.liferia.pl nie będzie możliwe.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobom trzecim, o ile jest to niezbędne i pożądane, w celu realizacji umowy między Spółką a Użytkownikiem lub też w przypadku konieczności indywidualnego przygotowania i/lub ulepszenia ofert. Spółka może także korzystać z przekazanych przez Użytkowników danych, jak również pozwolić wybranym podmiotom trzecim na korzystanie z tych danych celem przekazywania Użytkownikowi informacji o towarach i usługach, które mogą Użytkownika zainteresować. Spółka lub podmioty trzecie, o których mowa w zdaniu poprzednim może kontaktować się z Użytkownikiem w tej sprawie. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w opisany sposób (w tym przekazywania tych danych podmiotom trzecim, dla celów marketingowych) proszony jest o zaznaczenie odpowiedniego pola, znajdującej się na formularzu, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje Spółce swoje dane (formularz zamówienia lub rejestracji).

Spółka nie ujawnia poszczególnych danych osobowych podmiotom, które reklamują się za pośrednictwem strony www.liferia.pl (dalej „Reklamodawcy”) , lecz może je przekazać wraz z całością informacji o Użytkownikach (np. Spółka może przekazać im informację, że 500 mężczyzn poniżej 30 roku życia kliknęło na reklamę danego Reklamodawcy w danym dniu). Spółka może także korzystać z takich zbiorowych informacji, aby pomóc Reklamodawcom w dotarciu do potencjalnych klientów (np. kobiet zamieszkałych na terenie Warszawy). Spółka może korzystać z uzyskanych od Użytkowników danych osobowych, aby spełnić życzenia Reklamodawców poprzez wyświetlanie ich reklamy docelowym osobom.

Spółka ma prawo informować Użytkownika o nowościach branżowych oraz ofertach sprzedaży. Użytkownik ma prawo w każdym momencie odmówić przesyłania wiadomości o ofertach. Informacja o możliwości rezygnacji z otrzymywania newslettera jest dołączona na końcu każdej wiadomości o akcji sprzedaży.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z przetwarzania Jego danych w celach marketingowych bez podawania przyczyny, wysyłając e-mail na adres: info@liferia.pl. Odpowiednia informacja znajduje się w każdym e-mailu przesyłanym przez Spółkę.

Każdy Użytkownik może zapraszać do subskrypcji także inne osoby. Osoby zapraszane muszą być realne i znane Użytkownikowi osobiście. Spółka wysyła do podanych osób wyłącznie jedno zaproszenie i nie wykorzystuje podanych przy tym danych do żadnych innych celów.

Spółka korzysta z wtyczki społecznościowej (ang. Social Plugins) portalu społecznościowego Facebook.com, zarządzanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook"). Wtyczki są oznaczone logo portalu, jego ikoną lub też dodatkiem "Facebook Social Plugin". W przypadku uruchomienia przez Użytkownika strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Zawartość wtyczki zostaje przez portal Facebook.com bezpośrednio przekazana do przeglądarki i przez nią włączona w stronę internetową. Spółka nie ma w tym zakresie żadnego wpływu na rozmiar danych, które Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki. Poprzez włączenie wtyczki Facebook, liferia.pl otrzymuje jedynie informację, że Użytkownik uruchomił odpowiednią stronę internetową tej odsłony. Jeśli dodatkowo Użytkownik jest zalogowany na portalu Facebook, to Spółka może przyporządkować jego wizyty kontu na Facebooku. Jeśli członkowie Facebooka nie chcą, by ten portal kojarzył zgromadzone dane Użytkownika, muszą się wylogować przed wizytą na tej odsłonie internetowej. Informacji na temat celu i zasięgu pozyskiwania danych przez Facebook oraz zakresu ich przetwarzania i użytkowania, jak również praw i możliwości ustawień ochrony prywatności, należy szukać w odpowiedniej dokumentacji dotyczącej polityki prywatności serwisu Facebook.

Na stronie www.liferia.pl mogą okresowo pojawiać się linki do i ze stron sieci partnerskich Spółki, Reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych ze Spółką. W przypadku korzystania z linka do jakiejkolwiek takiej strony należy pamiętać, że strony te posiadają własne polityki prywatności oraz że Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu takich polityk. Spółka prosi o zapoznanie się przez Użytkowników z taką polityką przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach.

Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad polityki prywatności w przyszłej działalności. O wszystkich zmianach Użytkownicy będą informowani w trybie przewidzianym dla zmian Regulaminu.

Spółka regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie Spółka skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Spółka będzie współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między Spółka a Użytkownikiem.

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, Regulaminu czy warunków korzystania z portalu liferia.pl prosimy kierować do centrum obsługi klienta na adres: info@liferia.pl.